MỤC LỤC
I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN DO DÂN VÀ VÌ DÂN 5
1. Nghiên cứu lịch sử dân tộc, Hồ Chí Minh tiếp thu kinh nghiệm xây dựng nhà nước trong lịch sử Việc Nam: 6
2. Hồ Chí Minh nghiên cứu các kiểu nhà nước trong lịch sử: 6
a. Nhà nước thực dân phong kiến. 6
b. Nhà nước dân chủ tư bản 6
c. Nhà nước Xô viết. 6
d. Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác – Lênin 7
II. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ 7
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ 7
2. Dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội 7
3. Thực hành dân chủ 8
a. Xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ rộng rãi 8
b. Xây dựng các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh để bảo đảm dân chủ trong xã hội 8
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN DO DÂN VÀ VÌ DÂN 9
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước của dân, do dân và vì dân. 9
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước 14
3.Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 17
a.Xây dựng một Nhà nước hợp hiến 17
b.Quản lý nhà nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào trong cuộc sống 18
c. Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước đủ đức và tài 19
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả 20
a. Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước 20
b. Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng 22
IV. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN,DO DÂN,VÌ DÂN 23
V. KẾT LUẬN 31


Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam ta đang ngày một tiến lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đang dần khẳng định vị thế của mình với thế giới về một nền độc lập , tự do, dân chủ
.
Để đạt được thành quả này là cả một quá trình đấu tranh gian khổ với những hy sinh mất mát không thể bù đắp được của bao thế hệ cha ông ta. Và để có được nền độc lập dân chủ của nước nhà thì ngoài sự cống hiến, hy sinh của cả một dân tộc, còn có những người con kiệt xuất với phẩm chất anh dũng, kiên cường, không sợ khó, sợ khổ, sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc. Người thanh niên mang tên Nguyễn Tất Thành đã một mình bôn ba khắp năm châu bốn bể để tìm ra con đường mang lại độc lập tự do cho tổ quốc mình. Nhắc tới người là nhắc tới một vị anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hoá của nhân loại, một vị lãnh tụ tài ba và đặc biệt là người cha già kình yêu của dân tộc. Cả cuộc đời Người đã cống hiến cho nền độc lập của dân tộc cho sự tự do của đất nước. Tư tưởng của Người đã đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc vượt qua muôn trùng khó khăn để đi đến những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử vĩ đại, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của nhân dân ta.
Một trong những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng một nhà nước kiểu mới – nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Đây là tư tưởng xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng và Bác Hồ, đã được minh chứng và kiểm nghiệm trong lịch sử đấu tranh giành chính quyền và xây dựng chính quyền nhà nước dân chủ nhân dân. Theo Hồ Chủ tịch, nhà nước kiểu mới – nhà nước pháp quyền phải là nhà nước của dân, do dân và vì dân, đó là tư tưởng, ý chí nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thật may mắn cho chúng ta vì đã được sinh ra, lớn lên và hưởng trọn những thành quả mà cả đời Người đã cống hiến. Qua thời gian học tập, nghiên cứu, tìm tòi trên sách vở, báo chí, đặc biệt là sự chỉ dạy tận tình của Thầy cô giúp chúng ta tiếp cận với hệ thống tư tưởng của Người, cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng của hệ thống tư tưởng này trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Hơn nữa đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn thế nào là độc lập, tự do, dân chủ. Chính vì tầm quan trọng này và mong muốn được tìm hiểu, học hỏi cũng như chia sẻ những hiểu biết của mình mà tôi quyết định chọn đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Để hiểu rõ vấn đề này xin kính mời Cô và các bạn cùng đi vào phần nội dung chi tiết.I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN DO DÂN VÀ VÌ DÂN
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước được hình thành từ những nguồn gốc chủ yếu sau:
1. Nghiên cứu lịch sử dân tộc, Hồ Chí Minh tiếp thu kinh nghiệm xây dựng nhà nước trong lịch sử Việc Nam:
Tư tưởng xây dựng nhà nước việt Nam được phản ánh trong các sử lớn của dân tộc:
Đại việt sử ký toàn thư, Lịch triều hiến chương loại chí…; Trong những bộ luật nổi tiếng như Bộ luật Hồng Đức (đời Lê)…..Các bộ luật sách nói trên phản ánh những tư tưởng pháp quyền.
Lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời đã hình thành nên những giá trị truyềnthống hết sức đặc sắc và cao quý của dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tư tưởng,lý luận xuất phát hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Người viết Việt Nam quốc sử diễn ca để giáo dục và vận động nhân dân, trong đó có nói đến các triều đại việt Nam trong lịch sử.

2. Hồ Chí Minh nghiên cứu các kiểu nhà nước trong lịch sử: