Information
MỤC LỤC

Câu 1: Định nghĩa văn hoá của Chủ tịch HCM năm 1942 1
Câu 2: Định nghĩa văn hóa của UNESCO 1
Câu 3: Mối quan hệ giữa văn hóa, văn minh, văn vật, văn hiến 1
Câu 4: Cấu trúc của hệ thống văn hóa 2
Câu 5: Các chức năng của văn hóa 2
Câu 6: Mối quan hệ của tự nhiên và văn hóa 3
Câu 7: Đặc điểm môi trường tự nhiên Việt Nam 4
Câu 8: Những nội dung, đặc điểm cơ bản của điều kiện tự nhiên, tộc người, lịch sử, văn hóa của vùng Châu thổ Bắc Bộ 5
Câu 9: Những nội dung, đặc điểm cơ bản của ĐK tự nhiên, tộc người, lịch sử, văn hóa của vùng Tây Bắc 6
Câu 10: Nội dung cơ bản của tiến trình lịch sử văn hóa VN 7
Câu 11: Cấu trúc và mối quan hệ gia đình, xóm làng, quốc gia VN 8
Câu 12: Tiếp xúc và giao lưu văn hóa giữa các tộc người Việt Nam 8
Câu 13: Tiếp xúc và giao lưu văn hóa trong giai đoạn mới 9
Câu 14: Các thành tố cơ bản của văn hóa: Ngôn ngữ; Tín ngưỡng dân gian; Tôn giáo, Phong tục tập quán lễ hội 10


Tài liệu