Information

Tình hình chung.
Thực hiện nghị quyết của hội nghị Trung ương 3 (Khoá VIII) về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh”, chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của bộ chính trị về “Xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở”. Sau khi chỉ thị được ban hành thành uỷ Hà Nội đã khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch số 27-KH/TW quán triệt các văn bản của Trung ương và Thành phố về thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng thời chỉ đạo điểm ở ba loại hình ở cơ sở là:
a) Loại hình qui chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. ở phường Lê Đại Hành quận Hai Bà Trưng và xã Thạch Bàn huyện Gia Lâm.
b) Loại hình qui chế dân chủ ở cơ quan hành chính sự nghiệp, ở sở điạ chính nhà đất.
c) Loại hình qui chế dân chủ trong doanh nghiệp nhà nước:
Công ty chiếu sáng thiết bị đô thị (sở Giao thông công chính).
Sau một thời gian thực hiện, đến tháng 4 năm 1999 công tác chỉ đạo điểm ban
đầu đã thu được kết quả tốt. Ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ thành phố đã xây dựng được 15 qui chế, 6 qui ước, 2 nội qui mẫu cho các loại hình bao gồm 3 qui chế, 4 qui ước áp dụng cho xã, phường, thị trấn; 5 qui chế, 1 qui ước, 1 nội qui cho cơ quan hành chính sự nghiệp và 7 qui chế, 1 qui ước, 1 nội qui cho khối doanh nghiệp nhà nước và hướng triển khai ra diện rộng.
Bên cạnh việc ban hành nghị định 29/ND-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ về việc ban hành qui chế thực hiện dân chủ ở xã, nghị định 71/ND-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan thì Nghị định số 07/1999/ND-CP của Chính phủ ban hành qui chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước ngày 13/2/1999 cũng được ban hành, làm cơ sở và căn cứ cho các doanh nghiệp nhà nước xây dựng qui chế thực hiện dân chủ ở đơn vị mình. Đó là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhà nước thực hiện qui chế dân chủ từ năm 1999 đến nay.
Tài liệu