Information
Mục lục Nguyễn minh Châu

* Thay đổi bút pháp xây dựng nhân vật 1
* Nhận định 1
* Mở rộng phạm vi hiện thực và khả năng khám phá con người 2
* Nỗ lực và những thành công cuối đời của nhà văn: 3
* Đổi mới sự khám phá và thể hiện con người 4
* Sự bứt phá ở thể loại truyện ngắn: 4
* Ý thức cao độ về bản lĩnh và trách nhiệm của nhà văn. 5
* Ý thức về tự do sáng tạo của người nghệ sĩ. 5
* Nền tảng của mọi cách tân là tinh thần nhân bản. 6
* Sự suy tư, trăn trở trong phê bình - tiểu luận 7
* Đổi mới ý thức nghệ thuật : 7
* Năng lực miêu tả và phân tích tâm lý. 7
* Hướng về những vẻ đẹp trong sáng và chất trữ tình. 8
* Những tìm tòi đổi mới trong nghệ thuật tự sự. 8
* Về bút pháp: 9
* Đổi mới cách nhìn con người 9
* Mở rộng quan niệm về hiện thực và mối quan hệ giữa văn học với đời sống. 10
Tài liệu