Information
Mục lục

I. Lý do và mục đích chọn đề tài
II. Nội dung của đề tài
Vị trí và ý nghĩa của tuổi ấu nhi trong quá trình phát triển tâm lý con người
Những đặc điểm tâm lý ở tuổi ấu nhi

2.2.1 Hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo
2.2.2 Sự phát triển ngôn ngữ
2.2.3 Sự phát triển tư duy trực quan hành động
2.2.4 Sự xuất hiện tự ý thức và nguyện vọng độc lập
2.2.5 Sự tiến triển tình cảm và xã hội

2.3. Bài học sư phạm- những phương pháp giáo dục Giúp trẻ phát triển tâm lý

2.3.1. Giáo dục trẻ ấu nhi thông qua thế giới đồ vật
2.3.2. Các biện pháp giáo dục cảm xúc- tình cảm cho trẻ
2.3.3. Các biện pháp giúp trẻ phát triển sự tự ý thức
2.3.4. Các cách giải quyết khủng hoảng của lứa tuổi lên 3

Tài liệu