Information
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3
1.1: Quan điểm về bội chi ngân sách Nhà nước 3
1.2: Những nhân tố ảnh hưởng đến bội chi ngân sách Nhà nước 3
1.2.1: Bản chất, chức năng, nhiệm vụ và vai trũ của Nhà nước 3
1.2.2: Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xó hội 4
1.2.3: Mục tiêu, quan điểm chiến lược tài chính tiền tệ 5
1.2.4: Xu hướng diễn biến tỡnh hỡnh kinh tế 7
1.2.5: Những nhân tố kĩ thuật, chuyên môn ảnh hưởng đến cách xác định mức bội chi ngân sách Nhà nước 7
1.3: Ảnh hưởng của bội chi ngân sách Nhà nước 8
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10
2.1: Thực trạng bội chi ngân sách Nhà nước 10
2.1.1: Tỡnh hỡnh bội chi ngõn sỏch Nhà nước 10
2.1.2: Nguyên nhân chủ yếu của bội chi ngân sách Nhà nước 12
2.2: Những ưu điểm và hạn chế trong quản lí bội chi ngân sách Nhà nước 13
2.2.1: Ưu điểm và kết qu ả 13
2.2.2: Hạn chế và thỏch thức 15
CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÍ BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 17
3.1: Định hướng xử lý bội chi ngõn sỏch Nhà nước 17
3.1.1: Cơ cấu lại phương thức thu ngân sách Nhà nước 17
3.1.2: Đổi mới cách thức tiến hành chi tiêu 18
3.2: Giải phỏp xử lý bội chi ngõn sỏch Nhà nước 19
3.2.1: Phát hành tiền để bù đắp bội chi ngõn sỏch 19
3.2.2: Vay để bù đắp thâm hụt ngân sách Nhà nước 20
3.2.3: Bù đắp sự thiếu hụt ngân sách bằng biện pháp tăng thuế 22
3.2.4: Cắt giảm chi tiêu nhằm làm giảm thâm hụt ngân sách Nhà nước 23
KẾT LUẬN 25
Tài liệu