Information
NỘI DUNG
Mở đầu
Chương I Lãi suất và tự do hoá lãi suất
I. Lãi suất
II. Tự do hoá lãi suất
III. Kinh nghiệm thé giới trong việc thực tự do hoá lãi suất

Chương II Thực trạng chính sách lãi suất ở Việt Nam
I. Bối cảnh chung
II. Các giai đoạn thực hiện chính lãi suất ở Việt Nam
III. Những đánh giá trong điều hành chính sách lãi suất thời gian qua

Chương III Giải pháp nhằm chuyển sang tự do hoá lãi suất
ở Việt Nam

I. Những cản trở chưa cho phép Việt Nam tự do hoá lãi suất
II. Giải pháp chuyển sang tự do hoá lãi suất


Kết luận.
Tài liệu