Information
MỤC LỤC

I. Khái niệm tội phạm 1
II. Tình hình tội phạm nước ta hiện nay 4

1. Đặc điểm 4
1.1. Về mặt tính chất 4
1.2. Về quy mô 5
1.3. Về cơ cấu của tội phạm 5
1.4. Về mức độ nghiêm trọng 6
2. Nguyên nhân 7
III. Biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm ở nước ta 10

Tài liệu