Information
MỤC LỤC

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
II. NỘI DUNG 2
1. TÌNH HÌNH TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ TỘI PHẠM CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI 2
2. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG PHẠM TỘI ,TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG Ở HÀ NỘI 3

2.1. Nguyên nhân do tâm lý lứa tuổi 3
2.2. Nguyên nhân từ gia đình 3
2.3. Nguyên nhân từ nhà trường và cộng đồng 4
2.4. Nguyên nhân từ chính cá nhân 4
3. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI 5
III. KẾT LUẬN 8


ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự đổi mới đường lối kinh tế xã hội là sự lựa chọn mới về hệ thống giá trị cơ bản của xã hội ở nước ta đã dem lại sự phát triển toàn diện,mạnh mẽ và sâu sắc trong đời sống xã hội kéo theo sự biến đổi hệ thống định hướng giá trị trong mỗi người.Bên cạnh việc hình thành những giá trị mới,tích cực,sự phát triển ,mở cửa,hội nhập nền kinh tế thị trường và sự phát triển nhanh về khoa học công nghệ cũng làm nảy sinh những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, ảnh hưởng đến tư tưởng ,tình cảm , đạo đức,lối sốngcủa giới trẻ , đặc biệt là một bộ phận sinh viên.
Sinh viên là đại biểu của một nhóm xã hội, đặc biệt là những người dang chuận bị cho hoạt động lao động trong một lĩnh vực nghề nghiệp nhất định, đang chuận bị gia nhập vào đội ngũ tri thức xã hội.
ở cấp độ cá nhân ,sinh viên là người đang trưởng thành về mặt xã hội,chín muồi về thể lực, định hướng về nhân cách, đang học tập tiếp thu những tri thức kỹ năng của một lĩnh vực nghề nghiệp nhất định và sinh viên muốn cống hiến ,mong muốn xã hội ghi nhận.
Tuy nhiên trong những năm gần đây ,bộ phận sinh viên lại mắc vào tệ nạn xã hội và các loại tội phạm,va đang co chiều hướng gia tăng,diễn biến phức tạp.
Hà nội là trung tâm kinh tế xã hội ,nơi tập trung các trường cao đẳng , đại học nhiều nhất cả nước.tập trung hàng triệu sinh viên theo học từ nhiều nơi đến,
Tuy nhiên ở đây cũng là trung tâm của các loại tội phạm,tệ nạn xã hội,vấn đề này thu hút sự quân tâm của toàn xã hội. Đặc biệt vấn đề nguyên nhân ,biện pháp phòng ngừa tội phạm ,tệ nạn xã hội trong sinh viên ở Hà Nội.
Thông qua đây chíng ta có được cái nhìn tổng quát về vấn đề này,từ đó ý thức được mối nguy hiêm của tệ nạn xã hội,tội phạm.

Tài liệu