Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐÂU 0
CHƯƠNG I: 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 3
I. PHƯƠNG PHÁP LUẬN MÁC XÍT 3
II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG 3

1. Khái niệm đạo đức 3
2. Khái niện giáo dục và giáo dục đạo đức 5
3. Khái niệm về nhận thức 6
4. Khái niệm chung về gia đình 7
III. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 7
CHƯƠNG II: 9
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 9
I. NHẬN THỨC CỦA CÁC BẬC CHA MẸ VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON CÁI 9
II. NHẬN THỨC CỦA CÁC BẬC CHA MẸ VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON CÁI 15
III. NHẬN THỨC CỦA CÁC BẬC CHA MẸ VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON CÁI 17
IV. NHẬN THỨC CỦA CÁC BẬC CHA MẸ VỀ CÁC YẾU TỐ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON CÁI 22
V. MỐI QUAN HỆ GIỮA NHẬN THỨC THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA CÁC BẬC CHA MẸ TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON CÁI 25

1. Trước hết ta nghiên cứu con đường từ nhận thức đến thái độ 26
2. Con đường nhận thức đến thái độ, còn phải cụ thể hoá bằng hành vi, hành vi là thước đo của nhận thức. Khi chúng ta nhận thức được mà không có hành vi phù hợp thì nhận thức để đó chẳng có lợi gì 29
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 34
I. KẾT LUẬN 34
II. KIẾN NGHỊ 35
TÀI LIỆU THAM KHẢO 36
BẢNG TRƯNG CẦU Ý KIẾN 37

Tài liệu