Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: 9
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 9
1. Cơ sở lý luận 9

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 9
3. Vài nét về địa bàn nghiên cứu 10
4. Thao tác hóa một số khái niệm 11
5. Một số lý thuyết có liên quan 15
5.1. Chuẩn mực xã hội 15
5.2. Sai lệch xã hội 15
5.3. Lý thuyết tương tác biểu trưng của Herbert Blumer 17
CHƯƠNG II: 19
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, NHỮNG GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ 19
1. Kết quả nghiên cứu 19

1.1. Nhận thức và thái độ của người dân về thực trạng các tệ nạn xã hội: ma túy, buôn lậu, mại dâm, cờ bạc trên địa bàn 19
1.1.1. Tình hình tệ nạn xã hội trong cả nước 19
1.1.2. Thực trạng tệ nạn xã hội ở địa bàn khảo sát 21
1.2. Tình hình thực tế của các tệ nạn xã hội 23
1.2.1. Nghiện hút ma túy 23
1.2.2. Tệ nạn cờ bạc 30
1.2.3. Tệ nạn buôn lậu 34
1.2.4. Tệ nạn mại dâm 38
2. Nhận thức và thái độ của người dân về những hoạt động của chính quyền và tổ an ninh địa phương trong việc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội 40
2.1. Đánh giá của người dân về hoạt động của chính quyền địa phương 41
2.2. Đánh giá của người dân về hoạt động của tổ an ninh địa phương 44
3. Xu hướng của các loại tệ nạn nghiện hút ma tuý, cờ bạc, buôn lậu và mại dâm trong thời gian tới theo ý kiến của người dân 45
4. Kết luận 47
5. Một số giải pháp và khuyến nghị 47


Tài liệu