Information
MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 0
Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 4

1. Cơ sở phương pháp luận 4
1.1. Quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 4
1.2. Sai lệch xã hội và chuẩn mực xã hội 4
1.3. Sai lệch xã hội và tệ nạn ma tuý 5
2. Lịch sử ma túy 6
2.1. Thế giới 6
2.2. Việt Nam 7
3. Khái niệm công cụ 7
3.1. Ma tuý 7
3.2. Nghiện ma tuý 8
Chương II: Kết quả nghiên cứu 9
1. Vài nét về điều kiện tự nhiên, đặc điểm KT_VH_XH của địa bàn nghiên cứu 9
2. Công tác phòng chống ma tuý ở thành phố Hạ Long 12
3. Thực trạng nghiện hút ma tuý tại thành phố Hạ Long 13
3.1. Sự tự nhận thức chủ quan của người nghiện hút ma tuý về chính họ 13
3.2. Tình hình nghiện ma tuý ở địa phương 13
4. Nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn ma tuý ở thành phố Hạ Long 18
4.1. Nguyên nhân kinh tế 18
4.2. Nguyên nhân xã hội và gia đình 19
4.3. Nguyên nhân từ bản thân 21
5. Hậu quả 21
5.1. Đối với bản thân người nghiện 22
5.2. Đối với gia đình 22
5.4. Sự tổn phí về kinh tế do tệ nạn nghiện ma tuý gây ra cho xã hội rất to lớn 23
6. Giải pháp và khuyến nghị 24
6.1. Về phía cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội 24
6.2. Về phía cộng đồng xã hội 25
6.3. Về phía gia đình 25
6.4. Về phía cá nhân 26
KẾT LUẬN 27
TÀI LIỆU THAM KHẢO 28


Tài liệu