Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: 5
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 5

I. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 5
II. Các khái niệm và lý thuyết liên quan 5
1. Các khái niệm 5
2. Các lý thuyết 6
2.1. Thuyết cơ cấu chức năng của Parsons 6
2.2. Lý thuyết tương tác biểu trưng 7

CHƯƠNG II : 8
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 8


I. Tổng quan địa bàn nghiên cứu 8
II. Thực trạng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh THPT 8
1. Lựa chọn của học sinh THPT sau khi tốt nghiệp 9
2. Xu hướng kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay 9
3. Các ngành nghề được lựa chọn và các yếu tố tác động đến sự lựa chon đó 12
4. Khó khăn, thuận lợi khi lựa chọn 15
5. Mong muốn về công việc trong tươnglai 17
6. Thái độ, nhận xét của học sinh THPT đối với việc lựa chọn ngành nghề của bản thân nói riêng và giới trẻ nói chung trong tương lai 20

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 23
I. Kết luận 23
II. Khuyến nghị và giải pháp 23

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU 24
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 28


Tài liệu