Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Ý nghĩa Khoa học và ý nghĩa thực tiễn 1
3. Mục đích nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
Chương 1: 3
CƠ SỞ THỰC TIỄN 3

1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 3
2. Hệ thống lý thuyết liên quan 3
Chương 2: 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4

1. Thực trạng sử dụng ma tuý tuổi vị thành niên qua kết quả điều tra trên địa bàn Hà Nội 4
2. Những nguyên nhân dẫn đến thực trạng nghiện hút trên 6
2.1. Những nguyên nhân, điều kiện khách quan 6
2.1.1. Ở tầm vĩ mô 6
2.1.2. Những nguyên nhân, điều kiện khách quan của môi trường 8
1.2.2. Vai trò của nhà trường 12
2.2. Những nguyên nhân, điều kiện chủ quan ở bản thân đối tượng 13
3. Giải thích bằng các lý thuyết Xã hội học 14
4. Khuyến nghị và giải pháp 15
4.1. Khuyến nghị 15
4.1.1. Đối với gia đình 15
4.1.2. Về phía nhà trường 16
4.1.3. Về phía cộng đồng 17
4.1.4. Về phía cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội 17
KẾT LUẬN 18

Tài liệu