Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 0

1. Tính cấp thiết của đề tài 0
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 0
Chương I: 5
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 5

1. Cơ sở lý luận của dề tài 5
2. Vài nét về địa bàn nghiên cứu 5
3. Thao tác hoá khái niệm 6
Chương II: 7
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP 7

1. Mục đích công tác tuyên truyền 7
2. Thực trạng của công tác tuyên truyền 7
3. Ý thức tham gia của người dân có ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền 14
4. Phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền có ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền 20
KẾT LUẬN 23

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Nhu cầu chăm sóc sức khoẻ là nhu cầu chính đáng của con người. Chính vì lý do đó mà Hồ chủ tịch đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục rèn luyện sức khoẻ. Để đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, đảng và nhà nước ta đã cố gắng khắc phục khó khăn và tạo mọi điều kiện để y tế thực hiện tôt nhất chức năng phòng - khám - và trị bệnh của mình.
Để y tế thực hiện tốt chức năng của mình thì y tế cơ sở có vai trò quan trọng góp phần vào việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân ngày càng cao. Y tế cơ sở với chức năng chính là: cấp thuốc, khám chữa bệnh đơn giản, lập hồ sơ sức khoẻ ban đầu cho người dân và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh… Đã góp phần vào việc giảm tải tình trạng tập chung quá đông vào các bệnh viện lớn và nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cho người dân.
Chức năng tuyên truyền là 1 trong 4 chức năng chính của y tế cơ sở. Nếu 3 chức năng trên tập trung vào mục đích là chữa trị thì chưc năng tuyên truyền lại tập trung vào mụn đích chính là tuyên truyền để nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống các loại dịch bệnh, tự chăm lo sức khoẻ cho mình. Chấn an tâm lý người bệnh trong quá trình điều trị. Chính vì vậy mà ta còn gọi công tác tuyên truyền là y tế cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia cùng với y tế trong quá trình chữa bệnh (nhân dân cùng y tế chữa bệnh). Chính từ những chức năng cơ bản trên mà tôI quan tâm đến công tác tuyên truyền và chọn đề tài là “Thực trạng công tác tuyên truyền của y tế cơ sở trong việc chăm sóc sức khoẻ người dân”.
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
* Ý nghĩa khoa học

Tài liệu