Information
MỤC LỤC

1. Mở đầu 1
2. Nguồn gốc khái niệm “bộ máy quan liêu” 2
3. Khái niệm 4
4. Nguồn gốc, sự ra đời, vận hành và phát triển của bộ máy quan liêu 4

4.1. Karl Marx và nguồn gốc của bộ máy quan liêu 4
4.2. Sự ra đời 6
4.3. Sự vận hành và phát triển 6
5. Max Weber và đặc trưng của bộ máy quan liêu 7
6. Ưu điểm, nhược điểm và bệnh lý tổ chức 12
6.1. Ưu điểm 12
6.1.1. Tính hiệu quả kĩ thuật 12
6.1.2. Loại bỏ sự thiên vị 13
6.1.3. Tính toán trước được trong hoạt động của tổ chức 13
6.1.4. Bảo đảm việc làm 14
6.1.5. Năng lực chuyên môn của viên chức đảm bảo 14
6.1.6. Giảm thiểu nhu cầu chỉ đạo trực tiếp 14
6.1.7. Tránh được những quyết định hấp tấp 15
6.2. Nhược điểm 15
6.2.1. Sự cứng nhắc trong hành vi 15
6.2.2. Phong cách quan liêu 17
6.2.3. Sự không phù hợp giữa phương tiện và mục đích 18
6.2.4. Tính ngại thay đổi 18
6.2.5. Nguyên tắc Peter 19
6.3. Bệnh lý của tổ chức 20
6.3.1. Phục tùng mù quáng, lạm dụng quyền lực và lộng quyền tổ chức 20
6.3.2. Xung đột trong tổ chức 21
7. Tương lai của bộ máy quan liêu 23
Tài liệu