Information
MỤC LỤC

1. Khái niệm về người khuyết tật 0
2. Phân loại người khuyết tật 0
3. Một số đặc điểm tâm sinh lý, nhu cầu của người khuyết tật 2
5. Cơ sở pháp lý của việc bảo vệ người khuyết tật về mặt xã hội 4
6. Góc độ bảo vệ người khuyết tật về mặt y tế, xã hội 5
7. Góc độ quản lý các hoạt động quan tâm đến người khuyết tật 6
8. Công tác xã hội đối với thương binh 6
9. Tăng cường thực hiện chính sách về việc làm cho người khuyết tật 7
10. Thực trạng việc chăm sóc, chữa trị cho người khuyết tật vận động 12
11. Điển hình tiên tiến: một thương binh vì người nghèo và trẻ em khuyết tật 15


1. Khái niệm về người khuyết tật
Khái niệm chung
Hiện nay, có rất nhiều khái niệm về người khuyết tật được đưa ra nhưng chung nhất là “người khuyết tật là những người do bị khiếm khuyết nào đó của cơ thể dẫn tới sự giảm sút đáng kể trong việc thực hiện chức năng so với những cá nhân bình thường khác”.
Việc sử dụng khái niệm “khuyết tật, tàn tật hay tật nguyền” ở Việt Nam vẫn chưa được thống nhất giữa các nhà chuyên môn. Ở đây chúng ta tạm thời dùng từ “khuyết tật” có nên chăng ta thay đổi cách gọi để mọi người nhìn nhận theo khía cạnh tích cực của nhóm đối tượng này.
Ví dụ: Ở một số nơi lại sử dụng nhóm từ “những người có nhu cầu đặc biệt”.
Khái niệm người khuyết tật trong Công tác xã hội
Người khuyết tật là người không bình thường về sức khỏe do các di chứng hoặc do bệnh tật làm hủy hoại, rối loạn các chức năng của cơ thể, hoặc do hậu quả của những chấn thương dẫn đến những khó khăn trong đời sống cần được xã hội quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ.

2. Phân loại người khuyết tật
Dựa vào các căn cứ khác nhau, người khuyết tật được chia làm một số nhóm:
Tài liệu