Information
MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT 2
BÁO CÁO MÔ TẢ NHẬN DIỆN CỘNG ĐỒNG 2

1. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Phường Quang Trung - Quận Đống Đa - Hà Nội 2
2. Đặc điểm chung 4
3. Công tác truyền thông sức khỏe tại cộng đồng Phường Quang Trung - Quận Đống Đa - Hà Nội 7
3.1. Thực trạng công tác truyền thông tại phường 7
3.2. Mô hình tác động của công tác truyền thông tại phường 13
4. Lập dự án sơ lược cho công tác truyền thông tại cộng đồng phường Quang Trung 14
4.1. Tên dự án 14
4.2. Mục tiêu của dự án 14
4.3. Sơ lược các phương thức triển khai thực hiện dự án 14
4.3.1. Tuyên truyền giáo dục 14
4.3.2. Tổ chức ký cam kết 16
4.4.3. Công tác phòng chống dịch bệnh 16
4.3.4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức y tế và các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng về đề tài chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân 17
PHẦN THỨ HAI 18
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP 18

1. Tổng quan mục đích, nội dung, nhiệm vụ thực tập 18
2. Hoạt động chủ yếu của cá nhân khi xuống với cộng đồng 19
3. Những suy nghĩ của bản thân về đợt thực tập 21
KẾT LUẬN 24

Tài liệu