Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
1. Khái niệm và những vấn đề có liên quan
1.1. Khái niệm
1.2. Đặc điểm của phương pháp điều tra xã hội học:
1.3. Phân loại điều tra xã hội học
2. Việc đo lường và lập thang điểm đánh giá các hiện tượng xã hội
2.1. Những vấn đề chung về đo lường
2.2. Các loại thang đo
2.3. Một số cách đặt thang điểm cơ bản
3. Các loại câu hỏi trong bảng hỏi
3.1. Theo công dụng
a. Theo nội dung
b. Theo chức năng
3.2. Theo biểu hiện
a. Theo biểu hiện của câu trả lời
b. Theo biểu hiện của câu hỏi
4. Các phương pháp thu thập thông tin
4.1. Phương pháp phỏng vấn
a.Phương pháp Anket (phỏng vấn viết)
b.Phương pháp phỏng vấn trực diện
c.Phương pháp phỏng vấn qua điện thoại
4.2. Phương pháp quan sát
a. Theo tính chất tham gia
b. Theo thời gian
c. Theo hình thức hoá
d. Theo địa điểm
4.3. Phương pháp thực nghiệm
4.4. Phương pháp phân tích tư liệu
4.5. Phương pháp nghiên cứu điền dã
5. Bảng hỏi – kỹ thuật xây dựng và các vấn đề có liên quan
5.1. Những nguyên tắc cụ thể của việc xây dựng bảng hỏi
5.2. Bố cục chung của một bảng hỏi
5.3. Kỹ thuật câu hỏi trong bảng hỏi
II. QUY TRÌNH CỦA MỘT CUỘC ĐIỀU XÃ HỘI HỌC
CHƯƠNG II
XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG
CỦA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC
1. Một số vấn đề về năng lực giảng dạy của giảng viên đại học
2. Sự cần thiết trong việc nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên đại học ở Việt Nam
3. Sự cần thiết của việc ứng dụng điều tra xã hội học để đánh giá ảnh hưởng của đào tạo Quốc tế trong việc nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên đại học.
II. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA
1. Xác định mục đích của cuộc điều tra
2. Xác định đối tượng điều tra
3. Xác định nội dung điều tra
4. Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin
5. Chọn mẫu điều tra
III. NỘI DUNG BẢNG HỎI
1. Một vài nét khái quát về bảng hỏi
2. Chi tiết về bảng hỏi
CHƯƠNG III: XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I. PHƯƠNG PHÁP NHẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU
II. HƯỚNG TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

1. Tổng hợp ý kiến trả lời và mô tả
1.1. Tổng hợp ý kiến trả lời về thông tin cá nhân
1.2. Tổng hợp ý kiến trả lời về hoạt động tham gia các chương trình đào
2. Phân tích mối liên hệ
a. Phân tích mối liên hệ giữa giới tính và mức độ thường xuyên tham gia vào chương trình.
b. Phân tích mối liên hệ giữa vai trò đảm nhiệm khi tham gia chương trình và mức độ cải thiện/tiến bộ trong tác phong làm việc cũng như trong các kỹ năng giảng dạy
c. Phân tích mối liên hệ giữa độ tuổi và nhận định về các yếu tố có tính chất quyết định đến cơ hội tham gia vào chương trình hợp tác ĐT QT
d. Phân tích mối liên hệ giữa mức độ phù hợp giữa lĩnh vực chuyên môn làm việc trong chương trình và công việc thường xuyên của các giảng viên với mức độ cải thiện trong việc nâng cao/cập nhật kiến thức và tài liệu giảng dạy
3. Những kinh nghiệm rút ra từ cuộc điều tra
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu