Information
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. GIỚI THIỆU
1.1.1. Đặt vấn đề
1.1.2. Sự cần thiết nghiên cứu
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. GIẢ THUYẾT VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Giả thuyết nghiên cứu
1.3.2 .Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về việc làm
2.1.2. Người thất nghiệp
2.1.3. Lao động
2.1.4. Khu vực kinh tế
2.1.5. Đô thị hoá
2.1.6. Một số mô hình lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
2.2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU
2.2.1. Số liệu thứ cấp
2.2.2. Số liệu sơ cấp
2.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
2.3.1. Phương pháp thống kê mô tả (thực hiện ở mục tiêu 1, 2 & 3)
2.3.2. Phương pháp hồi qui tương quan (thực hiện ở mục tiêu 3)
2.3.3. Phương pháp phân tích Cross – Tabulation (thực hiện mục tiêu 1, 2 & 3)
2.3.4. Phương pháp phân tích SWOT (thực hiện mục tiêu 4)
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
3.1. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
3.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN QUẬN Ô MÔN
3.2.1. Vị trí trong TPCT và quan hệ với các quận, huyện lân cận
3.2.2. Tài nguyên thiên nhiên
3.2.3. Nguồn nhân lực
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. ĐÁNH GIÁ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG VÀ CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT (GTSX) TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN Ô MÔN
4.1.1. Tổng quan về cơ cấu lao động và cơ cấu GTSX
4.1.2. Cơ cấu lao động và cơ cấu GTSX ở khu vực I
4.1.2. Cơ cấu lao động và cơ cấu GTSX ở khu vực II
4.1.3. Cơ cấu lao động và cơ cấu GTSX ở khu vực III
4.1.4. Chuyển dịch cơ cấu dân số của quận Ô Môn dưới sự tác động của đô thị hoá
4.1.5. Chuyển dịch cơ cấu chất lượng lao động
4.2. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN Ô MÔN NĂM 2005
4.2.1. Số lượng và chất lượng lao động
4.2.2. Thực trạng về việc làm
4.2.3. Đánh giá chung
4.3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG
4.3.1. Mô hình kinh tế lượng xác định yếu tố chuyển dịch
4.3.2. Mô tả biến
4.3.3. Kết quả mô hình
4.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO CƠ HỘI VIỆC LÀM
4.4.1 Điểm mạnh, điểm yếu và các cơ hội, đe doạ tác động đến người lao động
4.4.2 Một số giải pháp
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
5.1. KẾT LUẬN
5.2. KIẾN NGHỊ
5.2.1. Đối với chính quyền
5.2.2. Đối với người lao động
TÀI LIỆU KHAM KHẢO
PHỤ LỤC

Tài liệu