Information
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
LÝ THUYẾT CẤU TRÚC – CHỨC NĂNG 2

1. Nguồn gốc ra đời 2
2. Những vấn đề cơ bản của thuyết cấu trúc – chức năng 4
2.1. Lý thuyết cấu trúc _ chức năng về sự phân tầng xã hội 4
2.2. Lý thuyết cấu trúc _ chức năng của Robert Merton 13
3. Các phê phán lý thuyết cấu trúc – chức năng 18
3.1. Khái quát về các phê phán 18
3.2. Những phê phán chủ yếu 18
4. Hướng phát triển mới của lý thuyết cấu trúc – chức năng 21
5. Ứng dụng của lý thuyết cấu trúc chức năng 26
KẾT LUẬN 29
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 30


MỞ ĐẦU

Xã hội học là một ngành khoa học nghiên cứu về các vấn đề xã hội, sự vận động và phát triển của xã hội, những mối quan hệ tương tác trong xã hội. Nó đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khoa học xã hội và góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Trong nghiên cứu xã hội học thì sự đóng góp của các lý thuyết xã hội là đặc biệt quan trọng. xuất phát từ tư tưởng của các nhà triết học, nhà xã hội học lớn về đời sống xã hội. đã Có nhiều lý thuyết ra đời và có đóng góp lớn cho quá trình nghiên cứu xã hội học trong đó phải kể đền như: lý thuyết xung đột, thuyết lựa chọn hợp lý, thuyết hành động xã hội, thuyết tương tác biểu tượng…Ở đây chúng tôi sẽ tìm hiểu về một lý thuyết mà theo Robert Nisbet “không nghi ngờ gì nữa là lý thuyết quan trọng nhất trong các môn khoa học xã hội trong thế kỷ hiện nay”. Đó là lý thuyết cấu trúc _ chức năng.
Tài liệu