Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẤU2
NỘI DUNG2
I. Một số khái niệm cơ bản 3
II. Thực trạng phân bố dân cư ở Việt Nam3
1. Phân bố dân cư không đều giữa các vùng và các tỉnh trong cả nước 3
2. Phân bố dân cư không đều giữa nông thôn và thành thị.8
3. Phân bố dân cư không đều giữa đồng bằng và miền núi9
III. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư ở nước ta11
1. Điều kiện tự nhiên11
2. Lịch sử hình thành, khai thác lãnh thổ14
3. Điều kiện kinh tế xã hội14
IV. Ảnh hưởng của thực trạng phân bố dân cư tới phát triển ở Việt Nam15
1. Ảnh hưởng đến kinh tế- xã hội15
2. Ảnh hưởng đến môi trưởng16
V. Một số biện pháp thúc đẩy phân bố dân cư hợp lí18
KẾT LUẬN19
TÀI LIỆU THAM KHẢO20


LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam là một trong những nước đông dân. Theo thống kê của cuộc tổng điểu tra dân số năm 2009, tính đến ngày 0h ngày 1 tháng 4 năm 2009 thì con số đã lên tới trên 85 triệu dân và sự kiến tới 2050 sẽ là 11,7 triệu người đứng thứ 14 trên thế giới. Với số dân đông lại đang trong cơ cấu dân số vàng Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.
Tuy nhiên không phải vùng miền nào cũng phân bố dân cư như nhau, nhưng năm gần đây sự chênh lệch dân cư giữa thành thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi càng lớn. Vậy thực trạng đó diễn ra như thế nào? Có những nhân tố nào gây ra sự phân bố đó? Nó có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế- xã hội của nước ta? Và làm thế nào để có sự phân bố dân cư họp lí hơn trong thời gian tới? đang là nhưng câu hỏi được rất nhiều các ban ngành đặt ra.
Chính từ lí do trên mà nhóm chúng em đã thực hiện một bài tập nhỏ về đề tài: “ Thực trạng phân bố dân cư ở Việt Nam, nhân tố tác động và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển kinh tế- xã hội ở nước ta
Do thời gian và hiểu biết còn hạn hẹp vì vậy bài làm của chúng em còn rất nhiều thiếu sót, chúng em hi vọng sẽ nhận được sự góp ý của cô.
Tài liệu