Information
MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU Trang
Chương 1 Khái quát về vấn đề nghèo đói 1
1.1. Một số khái niệm về nghèo đói 1
1.2. Những quan điểm về nghèo đói 1
Chương 2 Vấn đề nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam 3
2.1. Tình trạng nghèo đói ở Việt Nam hiện nay 3
2.2. Việc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay 7
Chương 3 Giải pháp và kiến nghị 9
3.1. Giải pháp 9
3.2. Kiến nghị 10
KẾT LUẬN 12
PHỤ LỤC 13
TÀI LIỆU THAM KHẢO 15


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
- Đói nghèo là vấn đề toàn cầu, đã và đang diễn ra trên khắp các châu lục với những mức độ khác nhau và trở thành một thách thức lớn đối với sự phát triển của từng khu vực, từng quốc gia, dân tộc và từng địa phương.
- Việt Nam là một nước nông nghiệp với 70% dân số sống ở nông thôn. Với trình độ dân trí, canh tác còn hạn chế nên năng suất lao động chưa cao, thu nhập của nông dân còn thấp, tình trạng đói nghèo vẫn diễn ra rộng khắp các khu vực.
- Vấn đề đói nghèo đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Để người nghèo thoát nghèo là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị - xã hội. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách và biện pháp giải quyết vấn đề đói nghèo. Nhưng việc triển khai thực hiện còn một số hạn chế do sự thiếu thông tin cũng như nhận thức chưa đầy đủ về tình trạng nghèo đói hiện nay.
- Vì thế việc nghiên cứu về thực trạng đói nghèo một cách hệ thống, có khoa học để từ đó làm cơ sở đưa ra các chính sách xóa nghèo giảm cho từng đối tượng ở từng địa phương một cách hợp lí là vấn đề mang tính cấp thiết để từng bước đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng đói nghèo, trở thành một nước phát triển.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Nghèo đói và xóa đói, giảm nghèo ở nước ta là vấn đề được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành cũng như nhiều cơ quan, nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Hiện nay có khá nhiều cuộc nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng nghèo đói và chính sách xóa đói giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam vẫn còn nhiều điểm chưa cụ thể và rõ ràng.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu về thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nước ta, từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo đói ở nông thôn. Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghèo đói ở nông thôn. Tìm hiểu về thực trạng đói nghèo và xóa đói giảm nghèo đưa ra những
nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. Bước đầu có những kiến nghị về các giải pháp chủ yếu nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng: Vấn đề nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Không gian: Khu vực nông thôn Việt Nam.
+ Thời gian: Số liệu từ năm 1996 đến năm 2009.
5. Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu
- Cơ sở lý luận: các quan điểm đường lối của Đảng trong vấn đề nghèo đói và chính sách xóa đói giảm nghèo của Nhà nước .
- Phương pháp nghiên cứu: so sánh, phân tích các số liệu thu thập và tổng hợp đưa ra kết luận chung nhất.
6. Cái mới của đề tài
Đề tài đã đưa ra những số liệu cụ thể làm rõ thực trạng nghèo đói ở Việt Nam hiện nay và biện pháp, trách nhiệm của mỗi cơ quan, cá nhân trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước.
7. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, đề tài được chia làm 3 chương và 6 tiết:
Chương 1: Khái quát về nghèo đói và những quan điểm về vấn đề nghiên cứu
1.1. Một số khái niệm về nghèo đói
1.2. Những quan điểm về nghèo đói
Chương 2: Thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam
2.1. Tình trạng nghèo đói ở Việt Nam hiện nay
2.2. Việc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị
3.1. Giải pháp
3.2. Kiến nghị
Tài liệu