Information

MỞ ĐẦU
NỘI DUNG

I. Khái quát chung về vận tải đường biển ..2
1.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển2
2.Tác dụng của vận tải đường biển đối với buôn bán quốc tế 2
3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển .3
II. Các phương thức thuê tàu chuyên chở hàng hoá trong vận tải quốc tế ...3
1. Phương thức thuê tàu chợ .3
2. Phương thức thuê tàu chuyến4
III.Giao nhận hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển tại cảng Sài Gòn5
1.Tình hình giao nhận hàng hoá XNk tại cảng Sài Gòn..5
2. Khái quát chung về giao nhận và người giao nhận6
3. Giao nhận hàng hoá XNK tại cảng Sài Gòn6
KẾT LUẬN
Tài liệu