Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
2
PHẦN I: NỘI DUNG BÁO CÁO 3
CHƯƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT KHẨU
3
I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 3
1. Khái niệm và đặc điểm. 3
1.1. Khỏi niệm 3
1.2. Đặc điểm 3
2. Phân loại hợp đồng thương mại xuất khẩu 3
2.1. Hợp đồng mua bán hàng hoá xuất khẩu 3
2.2. Hợp đồng gia công xuất khẩu 4
2.3. Hợp đồng liên doanh liên kết xuất khẩu 4
3. Nội dung của hợp đồng thương mại. 4
II/ QUY TRèNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT KHẨU 4
1. Ý nghĩa của việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu 4
2. Quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 5
2.1. Xin giấy phộp xuất khẩu. 6
2.2. Giục người mua mở L/C. 6
2.3. Chuẩn bị hàng hoỏ. 6
2.4. Kiểm tra hàng húa 7
2.5. Thuê tàu lưu cước (nếu có) 7
2.6. Mua bảo hiểm (nếu cú) 7
2.7. Làm thủ tục hải quan 8
2.8. Giao hàng lờn tàu 8
2.9. Làm thủ tục thanh toỏn 8
2.10. Khiếu nại và giải quyết 8
III/ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 9
1. Cỏc yếu tố bờn ngoài 9
2. Môi trường bên trong 10
CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH ANH SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN
11
I/ TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TNHH HOÀNG MINH ANH 11
1. Lịch sử hỡnh thành của cụng ty 11
2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của công ty 12
2.1. Chức năng của công ty 12
2.2. Nhiệp vụ của cụng ty 12
2.3. Tổ chức bộ mỏy của cụng ty 12
3. Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua 15
3.1. Kết qủa kinh doanh chung 15
3.2. Tỡnh hỡnh kinh doanh xuất khẩu hàng thủ cụng mỹ nghệ tại cụng ty 16
II/ THỰC TRẠNG QUY TRèNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY HOÀNG MINH ANH 20
1. Nghiên cứu thị trường 20
2. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Anh 22
2.1. Giục người mua mở L/C 23
2.2. Chuẩn bị hang xuất khẩu 24
2.3. Kiểm tra hàng hoỏ 25
2.4. Làm thủ tục hải quan 26
2.5. Giao hàng cho người vận tải 27
2.6. Làm thủ tục thanh toỏn 27
2.7. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu cú) 28
III/ NHẬN XẫT QUY TRèNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY HOÀNG MINH ANH 28
1. Ưu điểm 28
2. Một số tồn tại 30
3. Nguyờn nhõn 31
CHƯƠNG III:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRèNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG THỦ CễNG MỸ NGHỆ TẠI CễNG TY TNHH HOÀNG MINH ANH
33
I/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 33
1. Dự bỏo nhu cầu về hang thủ công mỹ nghệ trên thị trường Nhật Bản 33
2. Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới 34
II/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRèNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÔNG TY HOÀNG MINH ANH 35
1. Các giải pháp đối với công ty 35
2. Một số kiến nghị với nhà nước 43
KẾT LUẬN 45
PHẦN 2: BÁO CÁO CễNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRèNH THỰC TẬP 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO
47
Tài liệu